Wat is een aannemer?

Aannemer Amsterdam

De bouw is vandaag de dag een zeer ingewikkelde bedrijfstak. Soms wordt het zo moeilijk om het project te beheren dat een externe aannemer – ook bekend als een onderaannemer – wordt ingeschakeld.

Wat is een aannemer? De aannemer kan op elk ogenblik van het project in kwestie worden verwijderd. Hij wordt dan door dat deel van de bouwplaats of de gehele bouwplaats in dienst genomen als adviseur. In deze hoedanigheid zal hij:- tekeningen en documenten uitwissen, optreden op een individueel contract met de eigenaar, soms zijn eigen subscripties hebben, innovatieve ontwerpen opstellen en meedenken over de “comller” van het project.

Bouwtypen:De belangrijkste categorieën zijn:- Een gedeeltelijk gebouwd en gedeeltelijk voltooid gebouw, vertegenwoordigt alleen architectonisch ontwerp, van toepassing op de eigenaar van het gebouw

– Tijdelijke gebouwen die vervolgens worden ontmanteld – afgebouwde constructies voor industrieel gebruik

– Gedeeltelijk voltooide gebouwen, vertegenwoordigt ontwerp en bouw van het gehele project

– Gebouwen, gebruikt als winkels, worden gebouwd onder contract met de eigenaar, waarbij deze laatste als enige verantwoordelijk is voor de bouw en de betaling van de honoraria.

De rol van de aannemer bestaat erin te werken met een partij die een of ander bouwwerk heeft opgetrokken en verantwoordelijk is voor het bestaan ervan tot het ogenblik waarop de eigenaar de huur voor dat bouwwerk heeft betaald.

Hoe werkt een aannemer: De aannemer ontvangt over het algemeen een vergoeding in de vorm van betaling van een forfaitair bedrag van de eigenaar. Dit bedrag wordt dan afgetrokken van het bedrag dat hem voor het gehele project is toegekend, waarna hij de onderaannemers individuele betalingen uitbetaalt overeenkomstig hun octibeltarieven, terwijl hij tegelijkertijd een bepaald bedrag van de eigenaar achterhoudt (dit wordt de “buy in”-bepaling genoemd) om hem in staat te stellen het superieure element aan te kopen (in dit geval de Ofection-tegels uit 1930 en 1950field, 60 jaar). Met dit bedrag bouwt de aannemer vervolgens een betalingsschema op, waarin de betalingen aan hem persoonlijk aan de onderaannemers zijn opgenomen op basis van hun schema’s.

Enkele voorbeelden van vroegere omgang tussen een aannemer en de eigenaar:- Toen hij in dienst was van de eigenaars: Dit hield in dat hij werkte in een garage en een kantoor die noch ondergronds, noch in een gebouw waren. Hij werkte vooral om alle mechanische en elektrische onderdelen te kopen die nodig waren voor het eigenlijke werk. Later kocht hij de materialen in volgens een aankoopplan en omdat hij bescheiden was, verkocht of gaf hij verbindingsstukken weg zoals hamers, contactdozen, klokken, enz.

– Dit is gebaseerd op zijn werkregeling voor verschillende projecten waarbij hij materialen kocht of verkocht terwijl hij de leiding had over de gebieden waar hij werkte.

Soms krijgt een aannemer een bouw- of projectopdracht alleen maar om een zakelijke relatie met de eigenaar te beginnen. De Avoidance Bill geeft duidelijk de regels en clausules weer die de werkrelatie van de aannemer met de eigenaar regelen.

ConclusieEen aannemer is een persoon of een bedrijf dat bouwwerkzaamheden uitvoert voor personen die een gebouw willen bouwen of hun bestaande woning willen verbouwen. Het hoofddoel is het bouwen, vergroten, verbeteren of herstellen van een constructie, ongeacht of het hun eigen constructie of die van iemand anders is.

De werkzaamheden van een aannemer worden gereglementeerd door de wetgever. Dus als een aannemer wordt gebruikt door een persoon om een project in de plaats van het bedrijf van die persoon te voltooien of te voltooien, worden zij een aannemer genoemd onder deze wet.